Vedtekter for lokale laug.

Paragraf 9:  Formål
Kokkenes Mesterlaug er gjennom medlemskap i Norges Kokkemesteres Landsforening en partipolitisk nøytral forening, som har til formål:
    -å arbeide for kokkefagets fremme og arbeide aktivt for opplæring og utdannelse
    -å sørge for et kollegialt forhold mellom medlemmene, ved foredrag og
     diskusjoner om aktuelle spørsmål av interesse for faget.
    -å arbeide for opprettelsen av et fagbibliotek.

Paragraf 10: Medlemmer
Som medlem av Kokkenes Mesterlaug kan opptas:
    1.  Kokk med fagbrev.  Nyutdannede skal arbeide innen bransjen når de søker om medlemskap.
    2.  Konditor som arbeider på hotell, restaurant, eller konditor med mesterbrev, fagbrev og 2 års praksis etter mottatt fagbrev.
    3.  Medlemmer som har oppnådd pensjonsalder, er fullverdige medlemmer, men betaler ikke kontigent.  Fritgaket gjelder   for året etter oppnådd pensjonsalder.  Fritaket gjelder også ved varig arbeidsuførhet.

Paragraf 11:  Årsmøter og medlemsmøter
Årsmøtet er laugets høyeste myndighet.  Ordinært årsmøte skal holdes innen februar måneds utgang, eller senest 7 dager før landsmøtet.  For å være stemmeberettiget på landsmøte, må årsberetning og regnskap være administrasjonen i hende før landsmøtet starter.
Følgende dagsorden skal behandles:

1: Årsberetning.
2. Regnskap.
3: Innkomne forslag.
4: Utdeling av Cordon Bleu.
5: Valg ifølge vedtektene.

Innkallelse til årsmøtet skal skje minst 3 -tre- uker før.  Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av laugets medlemmer forlanger det.  Forslag som ønskes behandlet på laugets årsmøte skal være innsendt til styret 1 -en- måned før årsmøtet holdes.  Laugsmøtet holdes så ofte styret mener det er nødvendig.  Styret kan også innkalle til medlemsmøter utenom forannevnte når det finner det påkrevet.  (Juni, juli og august bør være feriemåneder.)

Paragraf 12: Styret
Lauget ledes av et styre bestående av 5 eller 7 medleemmer.  Antallet bestemmes på årsmøtet.  Årsmøtet velger 2 revisorer.  For å få best mulig kontinuitet, bør kun halve styret settes opp for valg.  Funksjonstiden er 2 -to- år av gangen.
Resultatet av alle valg, årsberetning og regnskap skal sendes til NKL's styre snarest.  Valgene avgjøres med alminnelig flertall.

Paragraf 13:  Oldermann
Oldermann har den daglige ledelse av lauget i overensstemmelse med vedtektene og styret.  Oldermann, eller den sytet bemyndiger, undertegner alle skriv.  Oldermann eller den styret bemyndiger, representerer lauget utad.

Paragraf 14:  Skriver
Skriver er laugets sekretær, og fører møteprotokoll.  Styret i NKL skal på anmodning få tilsendt utskrift av protokollen, eller få tilgang til laugets protokoller.  Skriver har ansvaret for rapportering til NKL etter NKL's retningslinjer.

Paragraf 15:  Skattmester
Skattmester fører laugets regnskaper og medlemsfortegnelse.  Før årsmøtet forelegges hvert medlem utdrag av regnskapene som viser laugets aktiva og passiva.  Regnskapet avvsluttes ved kalenderåret, eller fra årsmøte til årsmøte.  Alle bilag skal være anvist av oldermann.  Styret bestemmer hvor stor kassebeholdningen skal være, og hvor de andre likvide midler skal plasseres.  Umiddelbart etter avholdt årsmøte sender skattmester regnskapet og årsrapport til landsstyret.  Hvis ikke, frafaller stemmerett ved landsmøtet.

Paragraf 16:  Revisor
Laugets revisorer har til enhver tid rett til å revidere regnskapene og etterse kassebeholdningen.  Revisorene har dessuten adgang til alle protokoller.  Revisorenes beretning fremføres på årsmøtet i forbindelse med regnskapet.

Paragraf 17:  Komiteer
Komiteer kan oppnevnes når en finner det formålstjenlig å få spesielle saker utført, utredet eller bearbeidet.  Oldermann har sete i alle komiteer, og skal meddeles møtets dagsorden sammen med møteinnkallelse.

Paragraf 18:  Vedtektsendringer
Bare landsmøtet i NKL kan beslutte endringer i noen av foranstående vedtekter.  Forslag om vedtektsendringer skal fremsettes gjennom laugets styre.  Alle vedtektsendringer er gjeldende fra Landsmøtets avslutning.  Landsmøtet kan i spesielle tilfeller avvike fra dette.


De fullstendige vedtektene finner du ved å klikke 
her, og så på vedtekter litt ned på den siden.


  Egen hjemmeside? ©2021 Firmanett